تبادل لینک اتوماتیک با تمام وب سایت ها

اسپانسر ها

جذاب تربن ها

قرص لتیزن

قرص لتیزن

اغلب کودکان تیزهوش انسان های ناموفقی هستند!!

پروفسور فریمن تمام زندگی شغلی خودش- یعنی 35‌سال- را به تحقیق در زمینه کودکان تیز هوش اختصاص داده که آیا این کودکان باید از امکانات خاصی برای پرورش استعداد خود برخوردار شوند؟       آیا باید شرایط پرورش استعداد کودکان تیزهوش را فراهم کرد؟  متخصصین


ابر برچسب :